زمان و مکان دوره آموزشی شرکت فن آوری فراگرد با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

زمان و مکان دوره آموزشی به شرح ذیل اعلام می گردد:

مکان دوره : تهران، ولنجک، ميدان شهيد شهرياری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان پارک علم و فناوری و مرکز رشد

نمایش مکان برگزاری

زمان دوره : پنج شنبه ها و جمعه های آخر هر ماه

مستقر در پارک علم و فن آوری مشهد

مستقر در دانشگاه شهید بهشتی